Regulamin

Regulamin Wyszukiwarki zasobów

www.wyszukiwarka.efs.men.gov.pl

Postanowienia ogólne


§ 1.


Regulamin określa zasady przyjmowania do publikacji oraz publikowania w ramach portalu www.wyszukiwarka.efs.men.gov.pl, prowadzonego przez Ministra Edukacji Narodowej Instytucję Pośredniczącą zasobów edukacyjnych stanowiących rezultaty – produkty powstałe w wyniku realizacji projektów systemowych i konkursowych realizowanych w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zasady korzystania z tych zasobów przez Użytkowników Wyszukiwarki zasobów.

§ 2.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Wyszukiwarce – należy przez to rozumieć wyszukiwarkę zasobów umieszczoną pod adresem www.wyszukiwarka.efs.men.gov.pl;
 2. Administratorze Wyszukiwarki – należy przez to rozumieć Departament Funduszy Strukturalnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej;
 3. Zasobach – należy przez to rozumieć rezultaty – produkty powstałe w wyniku realizacji projektów systemowych i  konkursowych realizowanych w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki stanowiące materiały edukacyjne lub metodyczne służące wspieraniu procesu edukacji;
 4. Beneficjencie – należy przez to rozumieć osobę (instytucję), która realizuje/realizowała projekt systemowy bądź konkursowy w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - umieszczającą w Wyszukiwarce produkty, które powstały w wyniku realizacji tego projektu, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 5. Użytkowniku – należy przez to rozumieć każdego, kto korzysta z Zasobów publikowanych w ramach Wyszukiwarki;
 6. Ustawie - Prawo autorskie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631, z późn. zm.);
 7.      Ustawie o ochronie danych osobowych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

§ 3.

 1. W momencie rejestracji Beneficjenta jego uprawniony przedstawiciel wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych przez niego danych osobowych przez Administratora Wyszukiwarki w celu weryfikacji danych i publikacji Zasobów na podstawie i zgodnie z Regulaminem.
 2. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych na podstawie Regulaminu, jest Departament Funduszy Strukturalnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej z siedzibą w Warszawie aleja J. Ch. Szucha 25, który dokonuje przetwarzania danych osobowych, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Wyszukiwarki, na podstawie niniejszego Regulaminu przysługują prawa, o których mowa w Ustawie o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności prawo do wglądu do danych osobowych, które jej dotyczą w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

§ 4.

 1. Administrator Wyszukiwarki zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zakłócenia w jej funkcjonowaniu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych.
 2. Administrator Wyszukiwarki nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich, w tym Użytkowników, za treść publikowanych Zasobów oraz zawartość stron internetowych, do których odwołania (linki) mogą być zamieszczone w publikowanych Zasobach. Administrator Wyszukiwarki nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie błędy oraz nieprawdziwe lub mylące informacje w nich zawarte. Administrator Wyszukiwarki nie ponosi również odpowiedzialności za zmianę treści stron internetowych, do których znajdują się odwołania (linki).

§ 5.

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Wyszukiwarki są następujące:

 1. Użytkownik powinien posiadać sprzęt komputerowy z internetową przeglądarką WWW podłączony do sieci INTERNET. Internetowa przeglądarka WWW powinna obsługiwać pliki cookies oraz technologie JavaScript. Administrator Wyszukiwarki zaleca korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych.
 2. Beneficjent może umieszczać w Wyszukiwarce pliki o rozszerzeniach i standardach: SCORM, PDF, HTML (w postaci archiwum ZIP), JPG, FLV oraz dowolne pliki innego rodzaju, których nie będzie można uruchomić a jedynie pobrać.
 3. Wyszukiwarka używa plików cookies oraz pozyskuje informacje o adresie IP i adresach stron Wyszukiwarki, które odwiedzał Użytkownik. Informacje te są gromadzone jedynie w celach statystycznych i technicznych.


Zasady publikacji Zasobów edukacyjnych w ramach Wyszukiwarki

§ 6.

 1. Publikacja następuje po założeniu konta przez Beneficjenta i przesłaniu przez niego wytworzonych w ramach projektu Zasobów.
 2. Wymogiem publikacji Zasobów edukacyjnych Beneficjenta jest wyrażenie akceptacji na postanowienia Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

§ 7.

 1. Publikowane w Wyszukiwarce mogą być jedynie Zasoby spełniające łącznie poniższe warunki:

1) stanowią produkty, które powstały w wyniku realizacji projektów systemowych i konkursowych realizowanych w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
2) zawierają treści edukacyjne lub metodyczne wspierające proces edukacji;
3) odpowiadają obowiązującej w chwili publikacji podstawie programowej kształcenia ogólnego lub dotyczą zagadnień istotnych z punktu widzenia edukacji;
4) nie stanowią materiałów promocyjnych, odpłatnych usług Beneficjentów, nie stanowią również jakichkolwiek innych materiałów reklamowych;
5) są kompletne, to znaczy stanowią merytoryczną i użytkową całość oraz nie zawierają odniesień do materiałów udostępnianych poza Wyszukiwarką na zasadach komercyjnych.

 1. Zasoby mogą zawierać logo Beneficjenta, który odpowiada za ich opublikowanie oraz oznaczenie ich autora.
 2.  Zasoby nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem, naruszających prawa i dobra osób trzecich, zawierających wulgaryzmy, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc, jak również treści erotycznych i pornograficznych oraz innych uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie niewłaściwe.

§ 8.

 1. Administrator Wyszukiwarki udostępnia narzędzie do publikacji Zasobów Beneficjentów.
 2. Beneficjenci publikują zasoby oraz dokonują opisu ich kategorii za pomocą narzędzia do publikacji Zasobów udostępnionego w ramach Wyszukiwarki. Publikacja Zasobów następuje po dokonaniu akceptacji zawartości Zasobów przez Administratora Wyszukiwarki.
 3. Administrator Wyszukiwarki zastrzega sobie wyłączne prawo do podjęcia decyzji o publikacji Zasobów oraz do oceny spójności i zgodności Zasobów z warunkami określonymi w § 7. Administrator Wyszukiwarki ma prawo do natychmiastowego przerwania publikacji i udostępniania Zasobów bez podania przyczyny, w szczególności, gdy powstaje uzasadnione podejrzenie, że publikowane Zasoby naruszają prawa osób trzecich lub gdy stoją w sprzeczności z postanowieniami Regulaminu.
 4. Beneficjent zostanie poinformowany o decyzji Administratora Wyszukiwarki niezwłocznie po jej podjęciu drogą elektroniczną na elektroniczny adres pocztowy wskazany w momencie rejestracji.
 5. Administrator Wyszukiwarki ma prawo do zmiany opisu kategorii Zasobów określonego przez Beneficjenta.
 6.  Beneficjent zostanie poinformowany o decyzji Administratora Wyszukiwarki w sprawie zmiany opisu kategorii Zasobów niezwłocznie po jej podjęciu, drogą elektroniczną na elektroniczny adres pocztowy wskazany w momencie rejestracji.

§ 9.

 1. Za publikację Zasobów w ramach Wyszukiwarki Beneficjentowi nie przysługuje jakiekolwiek świadczenie pieniężne lub ekwiwalentne.
 2. Materiały publikowane w Wyszukiwarce mogą zawierać komponenty tekstowe, graficzne (zdjęcia, znaki graficzne, schematy, itp.) lub audiowizualne.

§ 10.

Administrator Wyszukiwarki przekaże publikowane Zasoby na żądanie sądu, prokuratury, policji lub innych uprawnionych organów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Zasady korzystania z Zasobów

§ 11.

 1. Korzystanie z Zasobów publikowanych w Wyszukiwarce jest bezpłatne.
 2. Użytkownik nie może czerpać żadnych korzyści majątkowych (pośrednio lub bezpośrednio) z Zasobów umieszczonych w Wyszukiwarce.

§ 12.

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Zasobów publikowanych w ramach Wyszukiwarki zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz niniejszym Regulaminem.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy Wyszukiwarki.
 3. Użytkownik w każdej chwili może zakończyć korzystanie z Wyszukiwarki.

§ 13.

 1. W wypadku, gdy Zasoby publikowane w ramach Wyszukiwarki stanowią utwór w rozumieniu Ustawy - Prawo autorskie, autorskie prawa majątkowe do niego posiada Administrator Wyszukiwarki lub podmioty, które na podstawie odrębnych umów opublikowały powyższe Zasoby w ramach Wyszukiwarki.
 2. Prawem autorskim chroniona jest również szata graficzna Wyszukiwarki oraz wybór i układ prezentowanych treści.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich do wszystkich utworów publikowanych w Wyszukiwarce, o których mowa w ust. 1 i 2.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo do nieodpłatnego korzystania z Zasobów publikowanych w Wyszukiwarce stanowiących utwór w granicach dozwolonego użytku określonego przepisami Ustawy - Prawo autorskie. Prawo do nieodpłatnego korzystania z Zasobów publikowanych w Wyszukiwarce stanowiących utwór przysługuje w szczególności instytucjom oświatowym oraz szkołom w zakresie określonym w art. 27 i 28 Ustawy - Prawo autorskie.
 5. Użytkownikowi, prowadzącemu zajęcia dydaktyczne w instytucjach oświatowych i szkołach oraz Użytkownikowi uczestniczącemu w tych zajęciach, przysługuje bezpłatne, bezwarunkowe i nieograniczone w czasie prawo do korzystania z Zasobów publikowanych w Wyszukiwarce stanowiących utwór, w celu prowadzenia własnych badań oraz realizowania celów dydaktycznych lub edukacyjnych w tym w szczególności prawo do:
  1) publicznego odtwarzania, czytania, przeglądania całości lub części Zasobu oraz innego, zgodnego z jego charakterem i przeznaczeniem rodzaju publicznego korzystania z Zasobu;
  2) udostępniania w wewnętrznej sieci komputerowej jednostki oświatowej lub szkoły całości lub części Zasobu;
  3) drukowania, kopiowania i zwielokrotniania fragmentu lub całości utworu w ilości koniecznej do realizacji zadań dydaktycznych celów edukacyjnych;
  4) rozpowszechniania kopii całości lub części Zasobu na zajęciach dydaktycznych lub w innych okolicznościach w trakcie wykonywania zadań dydaktycznych lub w celach edukacyjnych.

§ 14.

 1. Administrator Wyszukiwarki nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu i oprogramowania Użytkownika wynikające z wykorzystania Wyszukiwarki i jej Zasobów.
 2. Administrator Wyszukiwarki nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Zasobów na szkodę Użytkownika przez nieuprawnione osoby trzecie.


Postanowienia końcowe

§ 15.

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w Wyszukiwarce.
 2. Administrator Wyszukiwarki ma prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony Regulamin staje się wiążący od dnia opublikowania go na stronie Wyszukiwarki.